Pædagogiske tilsyn


Det er et krav, at dagtilbud i Gentofte kommune kontinuerligt arbejder med at udvikle og forbedre den pædagogiske kvalitet. For at sikre dette arbejde gennemfører Gentofte kommune følgende typer tilsyn:

Lege - og Læringsmiljøvurdering, hvor alle forældre, ældste børn, medarbejdere og ledelse i dagtilbuddet får tilsendt en spørgeramme, som skal udfyldes. der genereres en rapport, og svarene danner udgangspunkt for et dialog møde med de pædagogiske konsulenter samt med ledelseskollegaer fra andre dagtilbud.

Anmeldt ordinært tilsyn, hvor udgangspunktet er en skriftlig spørgeramme med spørgsmål ift. lovgivning, kommunale indsatser, sprog, kompetence og motorikvurderinger. Rapporten gennemgås af konsulenter fra Gentofte kommune og der gives feedback.

Uanmeldt tilsyn, hvor udgangspunktet fx kan være forvaltningens generelle fokus på dagtilbuddet eller en bekymring for kvaliteten.

Sammenlagt giver tilsyn og rapporter Gentofte kommune mulighed for observation og vurdering af, hvordan vi arbejder med at skabe høj kvalitet, fx ift. hvordan medarbejderne yder omsorg, hvordan medarbejderne taler til og med børnene, hvordan medarbejderne støtter, guider og stimulerer børnene. Hvis der gives påbud ifm.et  tilsyn følges der op på forskellige måder afhængig af påbuddets karakter. Det kan være skriftlig opfølgning, opfølgende tilsynsbesøg, uanmeldte tilsyn, inddragelse af forældrebestyrelser, iværksætte hjælpeforanstaltninger, inddrage Arbejdsmiljø Gentofte, tilbyde ledelsessparring mv. Ved konstatering af større udfordringer gennemføres ofte gentagne skærpede fysiske tilsynsbesøg - anmeldte og uanmeldte - over en periode.